>

پروژه های سقف جمع شونده

 • نصب سقف جمع شونده برای مکان های گوناگون

  نصب سقف جمع شونده برای مکان های گوناگون

  anemptytextlline
  نصب سقف جمع شونده برای مکان های گوناگون برای ساخت سقف جمع شونده  از چادرهای استفاده میشود که در مقابل باران و تابش مستقیم آفتاب مقاوم  باشند. استحکام سازه آلومینیومی آن و در عین حال سبکی سقف جمع شو غیر قابل باور است. این سقف جمع شونده ظاهری زیبا را برای مکان موردنظر ایجاد میکند. سقف...
 • سقف جمع شونده برای اماکن مختلف

  سقف جمع شونده برای اماکن مختلف

  anemptytextlline
   سقف جمع شونده برای اماکن مختلف برای ساخت سقف جمع شونده  از چادرهای استفاده میشود که در مقابل باران و تابش مستقیم آفتاب مقاوم  باشند. استحکام سازه آلومینیومی آن و در عین حال سبکی سقف جمع شو غیر قابل باور است. این سقف جمع شونده ظاهری زیبا را برای مکان موردنظر ایجاد میکند. سقف...
 • سقف جمع شونده ویلای آقای نورانی

  سقف جمع شونده ویلای آقای نورانی

  anemptytextlline
  سقف جمع شونده ویلای آقای نورانی برای ساخت سقف جمع شونده  از چادرهای استفاده میشود که در مقابل باران و تابش مستقیم آفتاب مقاوم  باشند. استحکام سازه آلومینیومی آن و در عین حال سبکی سقف جمع شو غیر قابل باور است. این سقف جمع شونده ظاهری زیبا را برای مکان موردنظر ایجاد میکند. سقف...
 • سقف جمع شونده ویلای آقای امینی

  سقف جمع شونده ویلای آقای امینی

  anemptytextlline
  سقف جمع شونده ویلای آقای امینی برای ساخت سقف جمع شونده  از چادرهای استفاده میشود که در مقابل باران و تابش مستقیم آفتاب مقاوم  باشند. استحکام سازه آلومینیومی آن و در عین حال سبکی سقف جمع شو غیر قابل باور است. این سقف جمع شونده ظاهری زیبا را برای مکان موردنظر ایجاد میکند. سقف...

Add Comments