سایبان چتری پیش دبستان دخترانه غیر دولتی

 

 

سایبان چتری برای حفاظت از باران استفاده می شود. سایبان چتری با توجه به اندازه گیری میزان وزش باد طراحی می گردد.

برای خرید و نصب با سایبان چتری متین تماس بگیرید.